Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Cái gì trong trắng nhẹ nhàng
Chọc qua giàn lá, chẳng làm lá rung.
(Lá gì?)