Câu đố về động vật:

Con gì có cánh
Mà lại biết bơi
Ngày xuống ao chơi
Đêm thì đẻ trứng.
(Là con gì?)