Câu đố tổng hợp:

Tôi không sống được nhưng có thể lớn lên
Tôi không có phổi nhưng lại rất cần không khí
Tôi không có miệng nhưng có thể nuốt chửng mọi thứ
Là gì?