Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Có sức, lại chẳng có hình
Vẫn làm đổ quán, xiêu đình như chơi?

Đố là gì?