Cuộn tròn nằm trong bụi cây.
Có vẩy mà chẳng có vây bơi chèo,
Không chân trườn mình ngoằn ngoèo,
Luôn có nọc độc mang theo trong người.

Cuộn tròn nằm trong bụi cây. Có vẩy mà chẳng có vây bơi chèo, Không chân trườn mình ngoằn ngoèo, Luôn có nọc độc mang theo trong người.