Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Có ông mà chẳng có bà
Suốt ngày tỏa nắng la cà trời cao.
(Là gì?)