Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Chí cao, hiếu học, thông minh
Tinh thâm lý số, giỏi binh, lược đồ
Trịnh - Lê khinh giới xướng ca
Bỏ “Ngoài” vào với “Đàng Trong” nương mình
Chỉ huy quân lính dân binh.
Đắp ngay hai lũy cản quân Trịnh vào?