Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Hai năm rõ mười
Còn người còn của.
(Là gì?)