Đầu đội mũ trắng tính khôi,
Áo lông trắng toát, xinh đôi mắt huyền,
Lặc lè đi bước lien xiên,
Miệng kêu oàng oạc chẳng hiền chút nao.

Đầu đội mũ trắng tính khôi, Áo lông trắng toát, xinh đôi mắt huyền, Lặc lè đi bước lien xiên, Miệng kêu oàng oạc chẳng hiền chút nao.