Câu đố tổng hợp:

Có chân mà chẳng có tay
Không xương mà lại có ngay cả sườn
Quả này là quả lạ thường
Không cây nào có không vườn nào ươm
Là quả gì?