Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Chùa gì soi bóng Hồ Tây.
Thờ Chúa Liễu Hạnh, vòm cây in hình?