Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Đố ai người phủ Tĩnh Gia
Văn Chương thơ phú làu làu tinh thông
Đi theo Chúa Nguyễn lập thành
Một vùng chiến lũy vang danh khắp miền?