Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Chúa gì lấy mốc sông Gianh
Chia hai Nam, Bắc phân tranh uy quyền?