Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Tháng ba có một ngày vui
Của bà, của mẹ mọi người hân hoan.
Bố tặng mẹ hoa trên bàn,
Em mang điểm tốt, điều ngoan tặng bà.
Ngày nào em có đoán ra?
(Là ngày gì?)