Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Chọn vùng Bãi Sậy khởi binh
Chiến thuật du kích, khuấy tung giặc thù?