Câu đố về động vật:

Chim gì biểu tượng hòa bình
Cả nhân loại lẫn chúng mình đều yêu?