Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Sông nào thác dữ bao đời
Nay nguồn điện sáng cho người nơi nơi?

Đố là sông gì?