Câu đố về thực vật:

Hoa vàng mà quả lại xanh
Lá tròn nham nháp đố anh cây gì
Là cây gì?