Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Để nguyên - chăm chỉ kéo cày.
Thêm huyền thành lá trầu cay của bà.
Thêm sắc - vỏ thóc tách ra.
Đố em đoán đúng đó là chữ chi?
(Là chữ gì?)