Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Chỉ bằng chiếc hộp con con
Mà tôi nói, hát véo von cả ngày.
(Là cái gì?)