Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Châu nào rộng nhất thế gian
Cực Bắc - xích đạo phân ranh rõ ràng?