Câu đố về thức ăn:

Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non?