Câu đố về động vật:

Có mai, có mắt, có càng
Có chân chẳng bước bò ngang suốt ngày
Là con gì?