Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Châu nào cuộc sống sơ khai
Dân tình đói khổ, trẻ em thiệt thòi?