Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Châu nào chuỗi đảo vòng cung
Mọi người cứ bảo “Thiên đàng xanh” đây?