Vì mày tao phải đánh tao,
Vì sao tao phải đánh tao lẫn mày.

Đố là gì