Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Chẳng ai biết mặt, biết hình 

Chỉ nghe tiếng thét trên cao ầm ầm?