Câu đố khác:

Sớm mai cắp sổ đi rong.
Rảo qua các chợ một vòng cho xong
Chợ gì đèn sách chẳng lo?