Câu đố chân gì:

Chân gì không chạy không đi
Mặt trời thức giấc mỗi khi đêm tàn?