Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Vua nào xưng “Đế” đầu tiên
Vạn Xuân tên nước vững an nhà nhà?