Câu đố chân gì:

Chân gì đọ sức Thủy Tề
Xanh xanh thảm cỏ nhớ về quê hương?