Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Câu gì tải điện đi qua
Để đèn thắp sáng cho ta học bài?