Câu đố chân gì:

Chân gì đậu chốn tanh hôi
Mang muôn mầm bệnh đậu nơi cỗ bàn?