Câu đố về động vật:

Con gì đầu rắn, mình rùa
Tên nhân thành chín (9), nếu trừ bằng không (0)?
(Là con gì?)