Câu đố về thực vật, hoa quả:

Cây gì tên sợ người cười
Hễ ai chạm phải, đang tươi... héo liên?
(Là cây gì?)