Câu đố hạt gì:

Hạt gì rải khắp gần xa
Nối trời với đất ngàn hoa reo mừng?