Câu đố về thực vật và hoa quả:

Cây gì tên sợ người cười
Hễ ai chạm phải, đang tươi... héo liền?
(Là cây gì?)