Câu đố những gì:

Cùng tên kẻ ở biển khơi
Trên lưng công tảng đá vôi trắng ngần
Đứa kia em rất quen thần
Cùng em sớm tối chăm ngoan học hành?