Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Cáo quan về ẩn Côn Sơn
Sống đời thanh bạch chẳng sờn chí cao
Thái Tông chiếu chỉ triệu vào
Án oan vườn vải năm nào thảm thay?