Câu đố cây gì:

Cây gì khi kết thành đôi
Đuổi đàn “trâu bạc” vào chơi “hầm vàng”?