Câu đố về thức ăn:

Người ta in sách, in văn
Em đây in bột, in đường cũng xong?