Mắt lồi miệng rộng mang tai,
Hết ngồi lại nhảy ít ai sánh bằng,
Bắt con trùng thật là hăng,
Khi còn nhỏ bé lăng xăng bơi hoài.

Mắt lồi miệng rộng mang tai, Hết ngồi lại nhảy ít ai sánh bằng, Bắt con trùng thật là hăng, Khi còn nhỏ bé lăng xăng bơi hoài.