Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Cầu sao gọi “bến” lạ lùng
Không gạo, chẳng lúa, cầu gì hở em?