Câu đố là gì:

Có lưỡi mà chẳng có răng
Thứ mềm vật rắn nhai bằng khó gì
Nhai rồi chẳng nuốt tí ti
Nhường trao bạn hết, ngủ khi giá cao?