Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào chia cắt phân ranh
Hiền Lương cầu ấy, Bến Hải sông oai hùng