Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Nữ sĩ tài danh: Chúa thơ Nôm
Hồng nhan bạc mệnh, kiếp đa truân
Ông phủ Vĩnh Tường rồi Tổng Cóc
Cuối đời vẫn chịu kiếp phòng không?