Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Cầu gì ở chốn đế đô
Mười hai nhịp chẳn, đi về có nhau?