Câu đố bến gì đảo gì:

Bến gì nổi tiếng thời Trần
Vua tôi bàn kế diệt quân bạo tàn?