Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Nhân dân thời Nguyễn vẫn ngợi ca
“Thánh Quát, Thần Siêu” ấy gọi là
Thương dân, mùa mất, thêm đói khổ
Khởi nghĩa Mỹ Lương, chống Nguyễn triều?