Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Cầu gì danh tiếng một vùng
Chiến công anh Trỗi vang lừng năm châu?